Επαναληπτική Άσκηση ΑΕΠΠ 2019-α

Photo by Franck V. on Unsplash

Θεωρείστε ως δεδομένη (δεν χρειάζεται να την κατασκευάσετε) την συνάρτηση υποάθροισμα(A, ν) : Λογική, όπου Α μονοδιάστατος πίνακας ακεραίων με 1000 στοιχεία και ν ακέραια μεταβλητή. Η συνάρτηση υποάθροισμα επιστρέφει Αληθής αν από την θέση 1 ως και την θέση ν του Α υπάρχουν κάποια στοιχεία (ένα ή περισσότερα) τα οποία έχουν άθροισμα μηδέν, σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφει Ψευδής. Για παράδειγμα, αν ο Α περιέχει τις τιμές 5, -2, -3 από την θέση 1 μέχρι και την θέση ν, τότε η υποάθροισμα θα επιστρέψει Αληθής, αφού 5-2-3=0, ενώ αν ο Α περιέχει μόνο θετικές τιμές από την θέση 1 μέχρι και την θέση ν, θα επιστρέψει, προφανώς, Ψευδής.

Κατασκευάστε ένα πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει τις τιμές χιλίων ακεραίων, να τις καταχωρίζει στον πίνακα Α και – με την βοήθεια της συνάρτησης υποάθροισμα – αν υπάρχουν κάποιες τιμές στο πίνακα Α που έχουν άθροισμα μηδέν, να εμφανίζει έναν (οποιονδήποτε) συγκεκριμένο συνδυασμό στοιχείων που έχουν άθροισμα μηδέν, αλλιώς να εμφανίζει το μήνυμα “δεν υπάρχει συνδυασμός στοιχείων με άθροισμα 0”. Για παράδειγμα, στο πρώτο από τα παραπάνω δύο παραδείγματα αρκεί να εμφανίσει τις τιμές 5,-2 και -3, ενώ στο δεύτερο θα πρέπει να εμφανίσει το μήνυμα “δεν υπάρχει συνδυασμός στοιχείων με άθροισμα 0”.